Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18/01/2019

Tài chính công khai ngày 18/01/2019


 

Tài chính công khai 18/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 235 trẻ x 13.500 = 3.172.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 201 trẻ x13.500 = 2.713.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 34 trẻ x 13.500 = 459.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.172.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.713.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 459.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.172.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng