Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 18/02/2019

Tài chính công khai ngày 18/02/2019


Tài chính công khai 18/02/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 225 trẻ x 13.500 = 3.051.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 196 trẻ x13.500 = 2.646.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 30 trẻ x 13.500 = 405.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.051.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.646.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 405.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.051.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng