Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/02/2019

Tài chính công khai ngày 19/02/2019


 

Tài chính công khai 19/02/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 233 trẻ x 13.500 = 3.145.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 209 trẻ x13.500 = 2.821.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 24 trẻ x 13.500 = 324.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.145.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.821.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 324.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.145.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng