Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 19/03/2019

Tài chính công khai ngày 19/03/2019


 

Tài chính công khai 19/03/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 236 trẻ x 13.500 = 3.186.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 214 trẻ x13.500 = 2.889.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 22 trẻ x 13.500 = 297.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.186.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.889.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 297.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.186.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng