Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 20/02/2019

Tài chính công khai ngày 20/02/2019


Tài chính công khai 20/02/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 253 trẻ x 13.500 = 3.145.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 224 trẻ x13.500 = 3.024.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 29 trẻ x 13.500 = 391.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.145.500đ
+ Điểm trung tâm: 3.024.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 391.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.145.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng