Công khai tài chính 

Công khai ngày 6.9.2018 Tổng số trẻ báo ăn: 248 Điểm chính trung tâm: 220 Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 28 Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2976.000 Điểm chính: 2640.000 Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 336.000 Tổng tiền chi trong ngày: 2976.000 Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng