Tài chính công khai ngày 06/05/2019


Tài chính công khai  6/05/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 258 trẻ x 13.500 = 3.483.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 227 trẻ x13.500 = 3.064.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 31 trẻ x 13.500 = 418.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.483.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.064.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 418.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.483.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


No comments yet. Be the first.