Tài chính công khai ngày 16/04/2019


Tài chính công khai 16/04/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 248 trẻ x 13.500 = 3.348.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 218 trẻ x13.500 = 2.943.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 30 trẻ x 13.500 = 405.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.348.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.943.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 405.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.348.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


No comments yet. Be the first.