Tài chính coongt khai ngày 3/4/2019


Tài chính công khai 03/04/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 243 trẻ x 13.500 = 3.280.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 214 trẻ x13.500 = 2.889.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 29 trẻ x 13.500 = 391.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.253.500đ
+ Điểm trung tâm: 2.889.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 391.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.253.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


No comments yet. Be the first.