Tài chính công khai ngày 13/11/2023


Tổng số xuất ăn toàn trường: 227 xuất x 17.500 = 3.972.000 đồng.

Trong đó : NT = 33 xuất, MG = 194 xuất

Tổng số tiền thu trong ngày: 3.972.000 đồng

Tổng số tiền chi trong ngày: 3.972.000 đồng

Tồn sang ngày hôm sau: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu