Tài chính công khai ngày 14/11/2023


Tổng số xuất ăn toàn trường: 230 xuất x 17.500 = 4.025.000 đồng.

Trong đó : NT = 32 xuất, MG = 198 xuất

Tổng số tiền thu trong ngày: 4.025.000 đồng

Tổng số tiền chi trong ngày: 4.025.000 đồng

Tồn sang ngày hôm sau: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu