Tài chính công khai ngày 17/11/2023


Tổng số xuất ăn toàn trường: 226 xuất x 17.500 = 3.955.000 đồng.

Trong đó : NT = 34 xuất, MG = 192 xuất

Tổng số tiền thu trong ngày: 3.955.000 đồng.

Tổng số tiền chi trong ngày: 3.955.000 đồng.

Tồn sang ngày hôm sau: 0


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu