Tài chính công khai ngày 01/10/2019


Tài chính công khai 01/10/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 255 trẻ x 13.500 = 3.442.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 225 trẻ x13.500 = 3.037.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 30 trẻ x 13.500 = 405.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.442.500đ
+ Điểm trung tâm: 3.037.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 405.00

* Tổng tiền chi trong ngày: 3.442.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu