Tài chính công khai ngày 08/10/2019


Tài chính công khai 08/10/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 228trẻ x 13.500 = 3.078.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 202 trẻ x13.500 = 2.727.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 26 trẻ x 13.500 = 351.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.078.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.727.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 351.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.078.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu