Tài chính công khai ngày 10/10/2018


Tài chính công khai 10/10/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 259trẻ x 13.500 = 3.496.500đ
+ Điểm chính trung tâm:229 trẻ x13.500 = 3.091.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 30 trẻ x 13.500 = 405.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.496.500đ
+ Điểm trung tâm: 3.091.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 405.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.496.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu