Tài chính công khai ngày 16/12/2019


Tài chính công khai  16/12/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 268trẻ x 13.500 = 3.618.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 235 trẻ x13.500 = 3.172.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 33 trẻ x 13.500 = 445.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.618.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.172.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 445.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.618.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu