Tài chính công khai ngày 27/11/2019


Tài chính công khai  27/11/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 263trẻ x 13.500 = 3.550.500đ
+ Điểm chính trung tâm: 228 trẻ x13.500 = 3.078.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 35 trẻ x 13.500 = 472.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.550.500đ
+ Điểm trung tâm: 3.078.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 472.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.550.500đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu