Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2013 - 2014

Danh sách cán bộ giáo viên nhân viên năm học 2013 - 2014

 DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2013  - 2014

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn  đào tạo

Năm vào ngành

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lương T.Kim Oanh

HT

 

19/02/1967 

Cao đẳng

1985

 

0977343167

 

  

2

Trần T. Kim Nhung

PHT

11/05/1981

Đại học

2000

01699556167

 

3

Nguyễn Thị Mùi

PHT

17/10/1979

Đại Học 

1998

01688616116

 

4

Nguyễn Thị Ly

PHT

02/09/1979

ĐH

1999 

01232155882

 

5

Nguyễn T.Thanh Thùy

GV

16/1/1976

2006

0948249027

 

6

Nguyễn T.Thanh Hiền

GV

16/09/1990

TC

2002

0948249027

 

7

Nguyễn Thị Lan

GV

29/10/1968

2005

0984 599466

 

8

Nguyễn Thị Hồng

GV

27/07/1987

TC

2011

0983804208

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

GV

08/11/1987

TC

2010

0977481031

 

10

Nguyễn Trang Nhung

GV

07/11/1982

ĐH

2002

01694302248

 

11

Nguyễn Thanh Phượng

GV

03/02/2010

TC

2010

01646746541

 

12

Trần T.Thu Hằng

GV

31/07/1990

TC

2010

01689915029

 

13

Hoàng Thị Phương

GV

18/05/1989

TC

2011

01634670111

 

14

Vương T.Kim Chi

GV

10/06/1986

TC

2009

 01657041466

 

15

Dương Thị Lý

GV

17/02/1961

TC

1976

01269238925

 

16

Chu Thị Hảo

GV

06/06/1990

2012

01668869123

 

17

Đào Thị Thủy

GV

29/11/1982

TC

2002

01669880398

 

18

Nguyễn Thị Nhung

GV

12/07/1988

TC

2010

01656274434

 

19

Đỗ Thị Toán

GV

30/08/1982

ĐH

2007

01682601765

 

20

Nguyễn T.Mai Hương

GV

26/10/1990

TC

2012

01647536001

 

21

Vũ Thị Nhàn

GV

15/05/1964

TC

1981

01687241569

 

22

Bùi T.Thu Trang

GV

28/08/1983

2011

01659471267

 

23

Phạm Thanh Hà

GV

30/10/1984

TC

2008

01699008032

 

24

Hoàng T. Thu Hương

GV

09/02/1989

TC

2012

 

 

25

Vương Thị Phượng

KT

14/06/1983

ĐH

2006

 0966193666

 

26

Dương Thị Kim Huệ

HC

23/06/1984

TC

2006

01642616167

 

27

Đào T.Hương Thảo

Y tế

22/07/1987

TC

2011

01699009687

 

28

Nguyễn Thị Liên

GV

7/06/1970

TC

1986

01692469028

 

  Các thông tin khác: