Danh sách CBGNNV nhà trường trong năm học 2017 - 2018


Công khai về đội ngũ năm học 2017 - 2018

DANH SÁCH CÁN BỘ GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN

NĂM HỌC 2017 - 2018

TT

Họ và tên

Chức vụ

Ngày tháng năm sinh

Chuyên môn  đào tạo

Năm vào ngành

Số điện thoại

Ghi chú

1

Lương T.Kim Oanh

 

HT

 19/02/1967 

Cao đẳng

1985

0977343167

  

2

Nguyên Thị Ngọc Anh

 

PHT

09/08/1977

Đại học

2000

0919745886

 

3

Nguyễn Thị Mùi

 

PHT

17/10/1979

Đại Học

1998

01688616116

 

4

Nguyễn Thị Liên

 

GV

07/06/1970

TC

1986

01692469028

 

5

Nguyễn T.Thanh Thùy

 

GV

03/12/1983

2006

0948249027

 

6

Nguyễn T.Thanh Hiền

 

GV

16/09/1990

ĐH

2002

0948249027

 

7

Nguyễn Thị Lan

 

GV

29/10/1968

2005

0984 599466

 

8

Nguyễn Thị Hồng

 

GV

27/07/1987

ĐH

2011

0983804208

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

 

GV

08/11/1987

2010

0977481031

 

10

Nguyễn Trang Nhung

 

GV

07/11/1982

ĐH

2002

01694302248

 

11

Nguyễn Thanh Phượng

 

GV

03/02/2010

ĐH

2010

01646746541

 

12

Trần T.Thu Hằng

 

GV

31/07/1990

ĐH

2010

01689915029

 

13

Hoàng Thị Phương

 

GV

18/05/1989

ĐH

2011

01634670111

 

14

Vương T.Kim Chi

 

GV

10/06/1986

ĐH

2009

 01657041466

 

15

Chu Thị Hảo

 

GV

06/06/1990

2012

01668869123

 

16

Đào Thị Thủy

 

GV

29/11/1982

ĐH

2002

01669880398

 

17

Nguyễn Thị Nhung

 

GV

12/07/1988

ĐH

2010

01656274434

 

18

Đỗ Thị Toán

 

GV

30/08/1982

ĐH

2007

01682601765

 

19

Nguyễn T.Mai Hương

 

GV

26/10/1990

ĐH

2012

01647536001

 

20

Vũ Thị Nhàn

GV

15/05/1964

TC

1981

01687241569

 

21

Bùi T.Thu Trang

 

GV

28/08/1983

2011

01659471267

 

22

Phạm Thanh Hà

 

GV

30/10/1984

2008

01699008032

 

23

Hoàng T. Thu Hương

 

GV

09/02/1989

ĐH

2012

 0936554583

 

24

Nguyễn Thị Điệp

 

KT

25/05/1984

2009

 0167 189380

 

25

Đào T.Hương Thảo

 

Y tế

22/07/1987

TC

2011

01699009687

 

26

Nguyễn Thị Nga

 

GV

04/10/1993

TC

2014

01639403391

 

27

Nguyễn Thị Nguyệt Hà

 

GV

28/12/1996

01/09/2017

01678124663

HĐMV

28

Nguyễn Thị Gái Hiền

 

GV

04/12/1995

TC

01/09/2017

0979791128

HĐMV

                                                                                         

                                                                                     

                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

                                                                                                                  Lương Thị Kim Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu