Danh sách phân công giảng dạy năm học 2013 -2014

Danh sách phân công giảng dạy năm học 2013 -2014

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN:TRÀNG AN

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

Năm học 2013-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

Chuyên môn đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2013 - 2014

 

TC

ĐH

khác

 

1

Lương T.Kim Oanh

19/02/1967

 

 x

 

 

GDMN

Phụ trách chung: Quản lý trường học 

 

2

Trần T.Kim Nhung

11/05/1981

 

 

x

 

GDMN

Phụ trách CM  MG 5T 
Phụ trách  Phổ cập,cơ sở vật chất                

 

3

 Nguyễn Thị Mùi

17/10/1979

 

 

 x          

 

GDMN

Phụ trách CM nhà trẻ 
Phụ trách CNTT- Các phong trào

 

4

Nguyễn Thị Ly

02/09/1979

 

 

x

 

GDMN

Phụ trách chăm sóc nuôi dưỡng

 

5

Nguyễn T.Thanh Thùy

03/12/1983

 

 x

 

 

GDMN

Tổ trưởng tổ MG – CN 5 tuổi

 

6

Nguyễn Thị Liên

07/06/1970

 x

 

 

 

GDMN

Tổ trưởng tổ NT- CN nhóm 24- 36thangs uổi

 

7

Nguyễn T.Thanh Hiền

16/09/1990

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 

8

Nguyễn Thị Lan

29/10/1968

 

x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 

9

Nguyễn Thị Hồng

27/07/1987

 x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 

10

Nguyễn Thị Hạnh

08/11/1987

 x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 

11

Nguyễn Trang Nhung

07/11/1982

 

 

x

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 5 tuổi

 

12

Trần T. Thu Hằng

3`/07/1990

 x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi

 

13

Nguyễn Thanh Phượng

03/02/1990

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi

 

14

Bùi T.Thu Trang

28/08/1983

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 4 tuổi

 

15

Hoàng Thị Phương

18/05/1989

 

 

 x

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi

 

16

Đỗ Thị Toán

30/08/1982

 

 

 x

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi

 

17

Dương Thị Lý

17/02/1961

 x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiêm nhóm trẻ 24- 36 tháng tuổi

 

18

Chu Thị Hảo

06/06/1990

 

 x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 tt

 

19

Nguyễn T.Mai Hương   

26/10/1990

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36tt

 

20

Phạm Thanh Hà

30/10/1984 

 

 x

 

 

GDMN

Chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36tt

 

21

Vương T. Kim Chi

10/06/1986

x

 

 

 

GDMN

Chủ nhiệm lớp 3 tuổi

 

22

Nguyễn Thị Nhung

12/07/1988

x

 

 

 

GDMN

Cấp dưỡng

 

23

Đào Thị Thủy

29/11/1982

 x

 

 

 

GDMN

Cấp dưỡng

 

24

Vũ Thị Nhàn

15/05/1964

 x

 

 

 

GDMN

Cấp dưỡng

 

25

Hoàng T.Thu Hương

09/02/1989

x

 

 

 

GDMN

Cấp dưỡng

 

26

Dương T.Kim Huệ

23/06/1984

x

 

 

 

Kế toán

Hành chính

 

27

Đào T. Hương Thảo

22/07/1987

x

 

 

 

Điều dưỡng

Nhân viên y tế

 

28

Vương Thị Phượng

14/06/1983

 

 

 x

 

Kế toán

Kế toán

 

                     

 Các thông tin khác: