Báo cáo thống kê chất lượng giáo dục năm học 2012-2013


 

THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG  NĂM HỌC 2012-2013

 

Xếp loại thời gian

TS học sinh

Theo dõi sức khỏe trên biểu đồ

 

 

Đánh giá 5 lĩnh vực GD

Ghi chú

PT bình thường

SĐ nhẹ cân

SDD thấp còi

 

Đạt

 

Chưa đạt

 

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

 

 

SL Đầu năm

230

212

92,2

18

7,8

12

5,2

156

67,8

74

32,2

 

Học kỳ 1

 231

224 

 

 97

 0,39

 

 

 0,34

220

 95,2

26 

 

Học kỳ 2

 

 231

222/231 

96,1

 8

 0,34

0,30 

228 

98,7 

 0,13