Kết quả chất lượng chăm sóc, giáo dục học sinhKẾT QUẢ CHĂM SÓC, NUÔI DƯỠNG VÀ GIÁO DỤC HỌC SINH

 

 

 

NĂM HỌC 2011-2012

 

 

 

I. Chất lượng giáo dục mấu giáo:

 

 

 

 

Stt

 

 

 

Lớp

 

 

 

Tổng số trẻ ra lớp

 

 

 

Tổng số trẻ được đánh giá

 

 

 

Phát triển thể chất

 

 

 

Phát triển nhận thức

 

 

 

Phát triển ngôn ngữ

 

 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng  xã hội

 

 

 

Phát triển thẩm mỹ

 

 

 

Xếp loại

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

1

T.Bảng 1 MG 5-6T

14

14

14

0

14

0

13

01

14

0

14

0

Đ

 

2

T.Bảng 2 MG 5-6 T

26

26

26

0

26

0

24

02

26

0

26

0

Đ

 

3

Thượng MG 5 T

20

20

20

0

20

0

20

0

20

0

20

0

Đ

 

4

Hạ MG 5 Tuổi

 

30

30

30

0

30

0

30

0

30

0

30

0

Đ

 

5

Yên Sinh MG 5-6T

22

22

22

0

22

0

22

0

22

0

22

0

Đ

 

6

Thượng MG3-4T

17

17

17

0

17

0

15

02

17

0

17

0

Đ

 

7

Hạ MG

3-4T

28

28

28

0

28

0

26

02

28

0

28

0

Đ

 

 

Cộng

 

157

157

157

0

157

0

150

07

157

0

157

0

778

07

 

%

100%

100%

100%

0

100%

0

95,5%

5%

100%

0

100%

0

99,1%

9%

 

 

II. Chất lượng giáo dục nhà trẻ:

 

 

 

 

Stt

 

 

 

Nhóm nhà trẻ

 

 

 

Tổng số trẻ ra lớp

 

 

 

Tổng số trẻ được đánh giá

 

 

 

Phát triển thể chất

 

 

 

Phát triển nhận thức

 

 

 

Phát triển ngôn ngữ

 

 

 

Phát triển tình cảm và kỹ năng  xã hội

 

 

 

Xếp loại

 

 

 

 

 

 

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

Chưa đạt

 

 

 

Đạt

 

 

 

 

 

 

1

T.Bảng 1

 

7

7

7

0

7

0

7

0

7

0

Đ

2

T.Bảng 2

 

12

12

12

0

12

0

12

0

12

0

Đ

3

Thượng

 

7

7

7

0

7

0

7

0

7

0

Đ

4

Hạ

 

18

18

18

0

18

0

15

03

18

0

Đ

5

Yên Sinh

 

6

6

6

0

6

0

6

6

6

0

Đ

 

Cộng

 

50

50

50

0

50

0

47

09

50

0

215

 

%

 

100%

100%

100%

0

100%

0

83,9%

16,0%

100%

0

96,0%


 

 

 

 

 

 

III. Chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng:

 

 

 

 

 

 

 

Stt

 

 

 

Nhóm lớp

 

 

 

 Tổng số trẻ

 

 

 

Số trẻ khám SK

 

 

 

Tỷ lệ

 

 

 

%

 

 

 

Đánh giá sự phát triển của trẻ

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

 

 

 

Bình thường

 

 

 

SDD vừa

 

 

 

SDD nặng

 

 

 

1

 

 

 

Tràng Bảng 1- Nhà trẻ

 

 

 

7

 

 

 

7

 

 

 

100

 

 

 

7

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Tràng Bảng 2-Nhà trẻ

 

 

 

12

 

 

 

12

 

 

 

100

 

 

 

12

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Thôn Thượng-Nhà trẻ

 

7

 

 

 

7

 

 

 

100

 

 

 

12

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Thôn Hạ-Nhà trẻ

 

18

 

 

 

18

 

 

 

100

 

 

 

18

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Yên Sinh-Nhà trẻ

 

6

 

 

 

6

 

 

 

100

 

 

 

6

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Thượng 3 -4 tuổi

 

17

 

 

 

17

 

 

 

100

 

 

 

16

 

 

 

01

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

Hạ 3-4 tuổi

 

28

 

 

 

28

 

 

 

100

 

 

 

27

 

 

 

01

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

Tràng Bảng 1 MG 5tuổi

 

14

 

 

 

14

 

 

 

100

 

 

 

12

 

 

 

02

 

 

 

0

 

 

 

Lớp ghép

 

 

 

9

 

 

 

Tràng Bảng 2 MG 5tuổi

 

26

 

 

 

26

 

 

 

100

 

 

 

26

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

Lớp ghép

 

 

 

10

 

 

 

Thượng MG 5 tuổi

 

20

 

 

 

20

 

 

 

100

 

 

 

20

 

 

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

Hạ 5 tuổi

 

30

 

 

 

30

 

 

 

100

 

 

 

29

 

 

 

01

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

Yên Sinh MG 5 tuổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lớp ghép

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

 

207

 

 

 

207

 

 

 

 

 

 

 

202

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                                                             (Đã ký)

 

 

 

                                                                                                                          Ngô ThịYên