Thống kê chất lượng giáo dục năm học 2016- 2017


Biểu mẫu 02

(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của

Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

PHÒNG GD&ĐT THỊ XÃ ĐÔNG TRIỀU

     TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN

 

 

 

THÔNG BÁO

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế, năm học 2016- 2017

                                                                                                                           Đơn vị tính: trẻ em

STT

Nội dung

Tổng số trẻ em

 

Nhà trẻ

Mẫu giáo

3-12 tháng tuổi

13-24 tháng

tuổi

25-36 tháng

tuổi

3-4 tuổi

 

4-5

tuổi

5-6

tuổi

 

I

Tổng số trẻ em

 

 

 

286

 

 

 

 

 

45

 70

70

 

101

 

1

Số trẻ em nhóm ghép

 

 

 

 

 

 

 

2

Số trẻ em 1 buổi/ngày

 

 

 

 

 

 

 

3

Số trẻ em 2 buổi/ngày

286

 

 

45

 70

70

101

4

Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập

 

 

 

 

 

 

 

II

Số trẻ em được tổ chức ăn

tại cơ sở

286

 

 

45

 70

70

101

III

Số trẻ em được kiểm tra

 định kỳ sức khỏe

286

 

 

45

 70

70

101

IV

Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng

286

 

 

45

70 

70

101

V

Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em

 

 

 

 

 

 

 

1

Kênh bình thường

260

 

 

44

 55

69

92

2

Kênh dưới -2

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh dưới -3

 

 

 

 

 

 

 

4

Kênh trên +2

 

 

 

 

 

 

 

5

Kênh trên +3

 

 

 

 

 

 

 

6

Phân loại khác

 

 

 

 

 

 

 

7

Số trẻ em suy dinh dưỡng

26

 

 

1

 15

01

09

8

Số trẻ em béo phì

 

 

 

 

 

 

 

VI

Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục

 

 

 

 

 

 

 

1

Đối với nhà trẻ

45

 

 

45

 

 

 

a

Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình giáo dục mầm non -Chương trình giáo dục nhà trẻ

45

 

 

45

 

 

 

2

Đối với mẫu giáo

241

 

 

 

 70

70

101

a

Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo

 

 

 

 

 

 

 

b

Chương trình 26 tuần

 

 

 

 

 

 

 

c

Chương trình 36 buổi

 

 

 

 

 

 

 

d

Chương trình giáo dục mầm non-

Chương trình giáo dục mẫu giáo

241

 

 

 

 70

70

101

                                                 

                                   Tràng An, ngày 01  tháng 10 năm 2016

                                                HIỆU TRƯỞNG

                                                    (đã ký)

                                                 

 

                                           Lương Thị Kim Oanh

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu