Asset Publisher

Tài chính công khai ngày 14/6/2017

Tài chính công khai ngày 14/6/2017


- Tổng số trẻ báo ăn trong toàn trường: 52 trẻ 

- Số trẻ báo ăn khu trung tâm: 52 trẻ 

- Tổng số tiền ăn của toàn trường: 642.000đ