PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2014-2015


PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG MN:TRÀNG AN         

 

                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

 

 

NĂM HỌC 2014-2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Trình độ CM

TĐCM đào tạo

Phân công chuyên môn
năm học 2014 - 2015

 

Ghi chú

 

TC

ĐH

khác

 

1

Lương T.Kim Oanh

19/02/1967

 

 x

 

 

SPMN

Phụ trách chung:Quản lý trường học 

 

 

 

2

Nguyễn Thị Ngọc Anh

 

 

 

x

 

SPMN

Phụ trách công tác nuôi dưỡng, Phụ trách trang web của trường, các phong trào, Cơ sở vật chất, KĐCL                 

 

 

3

 Nguyễn Thị Mùi

17/10/1979

 

 

 x          

 

SPMN

Phụ trách CM GD, Phụ trách trang web của trường, Phụ trách  Phổ cập, HS Thi đua.                

 

 

 

 

 

4

Nguyễn T.Thanh Thùy

03/12/1983

 

 x

 

 

SPMN

Tổ trưởng tổ MG – CN 5 T-D2

 

 

 

5

Nguyễn Thị Liên

07/06/1970

x

 

 

 

SPMN

 CN nhóm trẻ 24- 36 T-A4

 

 

 

6

Nguyễn T.Thanh Hiền

16/09/1990

 

 

 x

 

SPMN

Dạy nhóm trẻ -A3

 

 

7

Nguyễn Thị Lan

29/10/1968

 

x

 

 

SPMN

Chủ nhiệm lớp 5 T -D3

 

 

8

Nguyễn Thị Hồng

27/07/1987

x

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 4 T- C1

 

 

9

Nguyễn Thị Hạnh

08/11/1987

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm lớp 5 T –D1

 

 

10

Nguyễn Trang Nhung

07/11/1982

 

 

x

 

SPMN

Chủ nhiệm lớp 4 T- C1

 

 

11

Trần T. Thu Hằng

3`/07/1990

x

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 5 T-D3

 

 

12

Nguyễn Thanh Phượng

03/02/1990

 

 

 x

 

SPMN

Chủ nhiệm lớp 4 -C2

 

 

13

Bùi T.Thu Trang

28/08/1983

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 4- C2

 

 

14

Hoàng Thị Phương

18/05/1989

 

 

 x

 

SPMN

GV dạy lớp 3 T - B2

 

 

15

Đỗ Thị Toán

30/08/1982

 

 

 x

 

SPMN

GV dạy lớp 5 T-D1

 

 

16

Dương Thị Lý

17/02/1961

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiêm nhóm trẻ 24- 36 T-A2

 

 

17

Chu Thị Hảo

06/06/1990

 

 X

 

 

SPMN

Chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 T- A1

 

 

18

Nguyễn T.Mai Hương   

26/10/1990

x

 

 

 

SPMN

Chủ nhiệm nhóm lớp 3T-C1

 

 

19

Phạm Thanh Hà

30/10/1984 

 

 X

 

 

SPMN

Chủ nhiệm nhóm trẻ 24-36 T -A1

 

 

20

Vương T. Kim Chi

10/06/1986

 

 

 x

 

SPMN

Chủ nhiệm lớp 4 T – C3

 

 

21

Nguyễn Thị Nhung

12/07/1988

 

 

 x

 

SPMN

GV dạy lớp 3 T –C1

 

 

22

Đào Thị Thủy

29/11/1982

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 5 T-D2

 

 

23

Vũ Thị Nhàn

15/05/1964

x

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 4 T- C2

 

 

24

Hoàng T.Thu Hương

09/02/1989

x

 

 

 

SPMN

GV dạy lớp 3 T- C3

 

 

25

Dương T.Kim Huệ

23/06/1984

x

 

 

 

Kế toán

Hành chính

 

 

26

Đào T. Hương Thảo

22/07/1987

x

 

 

 

Điều dưỡng

Nhân viên y tế

 

 

27

Vương Thị Phượng

14/06/1983

 

 

 x

 

Kế toán

Kế toán

 

 

 

28

Nguyễn Thị Nga

22/07/1987

x

 

 

 

SPMN

Giáo viên dạy lớp MG 3 T -B1

 

 

29

Hoàng Thị Nhung

29/7/1990

X

 

 

 

SPMN

Giáo viên dạy lớp 4 T-C3

 

 

30

Đỗ Thị Ngọc Anh

2/4/1994

x

 

 

 

SPMN

Giáo viên dạy lớp 3 T- B2

 

 

                             

 

 

                                                                                                                    TM.BGH NHÀ TRƯỜNG

                                                                                                                             HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                 (Đã ký)

 

                                                                                                                    Lương Thị Kim Oanh


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu