Tài Chính công khai ngày 10/9/2019


Tài chính công khai  10/9/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 222 trẻ x 13.500 = 2.997.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 176 trẻ x13.500 = 2.276.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 24 trẻ x 13.500 = 324.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2.997.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.276.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 324.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 2.997.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu

Các thông tin khác:
Mới nhất