Tài chính công khai ngày 14/01/2019


Tài chính công khai 14/01/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 236 trẻ x 13.500 = 3.186.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 204 trẻ x13.500 = 2.754.000đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 32 trẻ x 13.500 = 432.000đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.186.000đ
+ Điểm trung tâm: 2.754.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 432.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.186.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu