Công khai tài chính

Công khai ngày 6.9.2018
Tổng số trẻ báo ăn: 248
Điểm chính trung tâm: 220
Điểm lẻ:
Tràng Bảng 2: 28
Tiền ăn của trẻ toàn trường: 2976.000
Điểm chính: 2640.000
Điểm lẻ:
Tràng Bảng 2: 336.000
Tổng tiền chi trong ngày: 2976.000
Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Tài chính công khai ngày 10/9/2018

Công khai ngày 10.9.2018
* Tổng số trẻ báo ăn: 250 trẻ
+ Điểm chính trung tâm: 219 trẻ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 31
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.000.000 đ
+ Điểm chính: 2.628.000đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 372.000đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.000.000
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu