Tài chính công khai ngày 17/12/2019


Tài chính công khai  17/12/2019
* Tổng số trẻ báo ăn: 262trẻ x 13.500 = 3.537.000đ
+ Điểm chính trung tâm: 227 trẻ x13.500 = 3.064.500đ
+ Điểm lẻ:Tràng Bảng 2: 35 trẻ x 13.500 = 472.500đ
* Tiền ăn của trẻ toàn trường: 3.537.000đ
+ Điểm trung tâm: 3.064.500đ
+ Điểm lẻ: Tràng Bảng 2: 472.500đ
* Tổng tiền chi trong ngày: 3.537.000đ
* Số tiền thừa( thiếu) trong ngày: 0 đồng

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu