Phân công giảng dạy năm học 2015-2016


Phân công giảng dạy năm học 2015-2016

STT

Tên lớp

Số trẻ

Họ tên giáo viên

Trình độ CM

1

MG 5T –D1

T.Bảng 2

39

Thị Lan -GVD-

Nguyễn Thị Hiền- CN

Nguyễn Trang Nhung

ĐH

ĐH

2

MG 5T- D2

Trung tâm

39

 Nguyễn Thị Thanh Thùy- CN

 Bùi Thị Thu Trang -GVGDNguyễn

3

MG 4 T –C1

Tràng Bảng 1

25

Nguyễn Thị Hồng-GVCN

 Chu Thị Hảo - GD

ĐH

4

MG 4 T –C2

Trung tâm

26

 Hoàng Thị Phương – GVCN

  Hoàng Thị Thu Hương – GVD

         ĐH

         TC

5

MG 4 T- C3

Trung tâm

30

 

Vương Thị Kim Chi- GVCN

Đỗ Thị Ngọc Anh – GVGD

Nguyễn Mai Hương

ĐH

TC

TC

6

MG 3T –B2

Tràng Bảng 2

25

Nguyễn Thanh Phượng -GVCN

Trần Thị Thu Hằng

ĐH

ĐH

7

MG  3T B1

Trung tâm

25

Nguyễn Thị Nhung - GVCN

Phạm Thanh Hà

ĐH

8

NT A1- T.Bảng 2

13 - 24

20

Nguyễn Thị Hạnh - GVCN

Nguyễn Thị Liên

TC

TC

9

NT A2- T. tâm

13 - 24

25

Dương Thị Lý - CN

Đỗ Thị Toán - Giảng – G. dạy

Đào Thị Thủy- Giảng dạy

TC

ĐH

ĐH

 

Tổng

254

 

 

 

                                                                                                              TM. BAN GIÁM HIỆU

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                              Lương Thi Kim Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chưa có lời bình nào. Bắt đầu